مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 65 (1394/11/20)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم پنجمين مسئله از مسايل دهگانهاي که مرحوم محقق در شرايع ذيل بحث عقد نکاح مطرح فرمودند اين است، فرمودند: «الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدّقته أو...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 64 (1394/11/19
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در فصل دوم بعد از بيان احکام صيغه عقد نکاح، ده مسئله را به عنوان «فيه مسائل» ياد فرمودند. [1] چهارمين مسئله اين است: «يصح اشتراط الخيار في الصداق...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 63 (1394/11/18)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ متن شرايع در فصل دوم از اقسام فصول مربوط به نکاح دائم، درباره شرايط عقد و خصوصيات عاقد است. بعد از گذراندن مسئله صيغه عقد و شرايط عاقد، ده مسئله را به عنوان...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 62 (1394/11/17)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم که عقد بود، دو مبحث داشت: يکي اينکه صيغه عقد به چه صورت است؟ ماده آن چيست؟ صورت آن چيست؟ و مانند آن. يکي اينکه عاقد چه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 61 (1394/11/14)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع براي نکاح دائم چهار فصل منعقد کرده است؛ فصل اول درباره آداب عقد بود که گذشت، فصل دوم درباره خود عقد است. اين فصل دوم دو مبحث داشت و...
نمایش 371 - 375 از 436 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 88