مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 86 (1394/12/26)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مطلبی را که مرحوم محقق در متن شرايع عنوان کردند اين بود که اولياء پنج نفرهستند: پدر، جدّ، وصیّ پدر و وصيّ جدّ، حاکم شرع و مولا نسبت به عبد و أمه. بعد از طرح...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 85 (1394/12/25)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مسئلهاي که مرحوم محقق در متن شرايع طرح فرمودند و پنج قول ذکر کردند [1] و قول اول مختار ايشان بود، اقوال ديگري هم بعدها طرح شد، شايد زمينه اين اقوال قبل از...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 84 (1394/12/24)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در فصل سوم متن شرايع ، بحث اولياي عقد چنين فرمودند که اگر زوجين ـ چه زوج و چه زوجه ـ صبي و صبيه باشند، تحت ولايت پدر و جدّ پدري...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 83 (1394/12/19)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع دو عنوان در فصل سوم ذکر کرد كه مسئله ولايت بر صبی و صبيّه و همچنين ولايت بر بالغ و بالغه را مطرح فرمودند. بخش اول که مربوط به ولايت...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 82 (1394/12/18)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم بيان مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در طليعه فصل سوم اين بود که ولايت بر عقد نکاح براي غير از اين پنج نفر صحيح نيست: يکي پدر، دومي جدّ پدري، سومي مولا براي أمه يا...
نمایش 361 - 365 از 445 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 89