مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 96 (1395/01/28)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در پايان فصل سوم در بيان اولياي عقد نكاح يک فرعي را ذکر ميکند که تاکنون از آن نامي نبرده است؛ همانطوري که عنايت فرموديد، عصاره اين فصل سوم سه بخش بود: بخش اول اينکه «الوليّ من...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 95 (1395/01/25)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل سوم شرايع که مربوط به نکاح دائم هست، اولياي عقد را ذکر کردند، همان طوري که ملاحظه فرموديد، بخشهاي مربوط به اين فصل سه قسمت بود: يک بخش درباره اينکه «الوليّ من هو»؟، بخش...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 94 (1395/01/24)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در شرايع در بحث اولياي عقد نکاح، مسئله وصايت وصي را هم مطرح کرده و نفي کردند، فرمودند: «و لا ولاية للوصي و إن نص له الموصِي علي النكاح علي الأظهر» [1] ؛ يعني أظهر به لحاظ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 93 (1395/01/22)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن كتاب نكاح شرايع در بيان اوليّاي عقد چهار گروه را ذکر کرد: أب و جدّ أبي و حاکم شرع و وصي و مولا نسبت به عبد و أمه که اينها هر کدام ولايت دارند. مسئله ولايت أب و جدّ أبي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 92 (1395/01/21)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سومين فصل از فصول مربوط به نکاح دائم تبيين اوليّاي عقد است؛ [1] همانطوري که عنايت فرموديد در بحث اوليّاي عقد سه بخش مطرح است: بخش اول اين است که «الوليّ من هو»؟ دوم اينکه «الموليّّ عليه...
نمایش 351 - 355 از 445 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 89