مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 63 (1394/11/18)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ متن شرايع در فصل دوم از اقسام فصول مربوط به نکاح دائم، درباره شرايط عقد و خصوصيات عاقد است. بعد از گذراندن مسئله صيغه عقد و شرايط عاقد، ده مسئله را به عنوان...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 62 (1394/11/17)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم که عقد بود، دو مبحث داشت: يکي اينکه صيغه عقد به چه صورت است؟ ماده آن چيست؟ صورت آن چيست؟ و مانند آن. يکي اينکه عاقد چه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 61 (1394/11/14)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع براي نکاح دائم چهار فصل منعقد کرده است؛ فصل اول درباره آداب عقد بود که گذشت، فصل دوم درباره خود عقد است. اين فصل دوم دو مبحث داشت و...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 60 (1394/11/13)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم که مربوط به خود عقد است، فرمود دو مبحث است: يکي صيغه و شرايط عقد نکاح است و يکي هم احکام عقود. [1] در صيغه مسئله اينکه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 59 (1394/11/12)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم كتاب نكاح که مربوط به عقد است دو مبحث قرار دادند: يکي مربوط به صيغه است، يکي مربوط به احکام صيغه؛ درباره صيغه ملاحظه...
نمایش 331 - 335 از 394 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 79