مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 99 (1395/01/31)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرايع در فصل سوم از كتاب نكاح اوليّاي عقد را مطرح کردند. همانطوري که ملاحظه فرموديد در بحث «ولايت» سه بخش محوري محل سخن است: يکي اينکه «الوليّ من هو؟» يکي اينکه «الموليٰ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 98 (1395/01/30)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل سوم كتاب نكاح که راجع به اولياي عقد بود، سه عنصر محوري داشت که دو عنصر آن تا حدودي تمام شد، عنصر سوم همچنان ادامه دارد؛ آن عناصر سهگانه اين بود که «الوليّ من هو؟»، دوم اينکه «المولّيٰ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 97 (1395/01/29)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرايع بعد از گذراندن فصل اول که آداب عقد بود و فصل دوم که کيفيت عقد و حقيقت عقد نکاح بود، فصل سوم را به بيان اولياي عقد اختصاص دادند که اين فصل بخشي از آن گذشت. در فصل...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 96 (1395/01/28)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در پايان فصل سوم در بيان اولياي عقد نكاح يک فرعي را ذکر ميکند که تاکنون از آن نامي نبرده است؛ همانطوري که عنايت فرموديد، عصاره اين فصل سوم سه بخش بود: بخش اول اينکه «الوليّ من...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 95 (1395/01/25)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل سوم شرايع که مربوط به نکاح دائم هست، اولياي عقد را ذکر کردند، همان طوري که ملاحظه فرموديد، بخشهاي مربوط به اين فصل سه قسمت بود: يک بخش درباره اينکه «الوليّ من هو»؟، بخش...
نمایش 331 - 335 از 428 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 86