مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 88 (1395/01/15)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرايع ، فصل سوم از كتاب نكاح که اوليّاي عقد است، بعد از بيان اوليّاي پنجگانه؛ يعني پدر و جدّ پدري، وصي پدر يا وصي جدّ پدري، حاکم شرع و مولا نسبت به عبد و أمه، درباره...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 87 (1395/01/14)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستحضريد که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع ، کتاب نکاح را به سه قسمت تقسيم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح مولا و أمه که ديگر نيازي به عقد ندارد. در قسم اول که نکاح دائم بود، چهار...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 86 (1394/12/26)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مطلبی را که مرحوم محقق در متن شرايع عنوان کردند اين بود که اولياء پنج نفرهستند: پدر، جدّ، وصیّ پدر و وصيّ جدّ، حاکم شرع و مولا نسبت به عبد و أمه. بعد از طرح...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 85 (1394/12/25)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مسئلهاي که مرحوم محقق در متن شرايع طرح فرمودند و پنج قول ذکر کردند [1] و قول اول مختار ايشان بود، اقوال ديگري هم بعدها طرح شد، شايد زمينه اين اقوال قبل از...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 84 (1394/12/24)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در فصل سوم متن شرايع ، بحث اولياي عقد چنين فرمودند که اگر زوجين ـ چه زوج و چه زوجه ـ صبي و صبيه باشند، تحت ولايت پدر و جدّ پدري...
نمایش 281 - 285 از 367 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 74