مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 91 (1395/01/18)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در بحث اوليّاي عقد نکاح که فصل سوم از فصول مربوط به نکاح دائم بود، سه بخش را مطرح کردند: [1] يکي اينکه «الوليّ من هو»؟ يکي هم که «الموليّ عليه من هو»؟ يکي هم...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 90 (1395/01/17)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرايع ، در يکي از اين بخشهاي سهگانه كتاب نكاح مسئله ولايت را طرح کرده که «الوليّ من هو»؟ که بخش اول بود، «المولّيٰ عليه من هو»؟ که بخش دوم بود و «حدود الولاية ما هي»؟ که...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 89 (1395/01/16)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرايع در فصل سوم از فصولي که مربوط به نکاح دائم است درباره اوليّاي عقد نکاح بحث کردند، [1] در طليعه بحث روشن شد که سه عنوان مطرح است: يکي اينکه «الوليّ من هو»؟ يکي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 87 (1395/01/14)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستحضريد که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع ، کتاب نکاح را به سه قسمت تقسيم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح مولا و أمه که ديگر نيازي به عقد ندارد. در قسم اول که نکاح دائم بود، چهار...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 88 (1395/01/15)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرايع ، فصل سوم از كتاب نكاح که اوليّاي عقد است، بعد از بيان اوليّاي پنجگانه؛ يعني پدر و جدّ پدري، وصي پدر يا وصي جدّ پدري، حاکم شرع و مولا نسبت به عبد و أمه، درباره...
نمایش 251 - 255 از 286 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 58