مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 104 (1395/02/13)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پنجمين مسئله از مسائل يازدهگانهاي که مرحوم محقق در فصل سوم مطرح کردند اين است، فرمودند: «إذا كان الوليّ كافرا فلا ولاية له‏ و لو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجدّ خاصة و كذا لو جُن الأب أو...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 103 (1395/02/12)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنده هم متقابلاً مقدم شما، سخنان شما، اظهار لطف و صفا و صميميت شما بزرگواران، مخصوصاً اين دو ستاره فروزان را ارج مينهم و از بزرگواري و لطف شما حقشناسي ميکنم. از ذات اقدس الهي مسئلت...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 102 (1395/02/11)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع در بخش پاياني فصل سوم، يازده مسئله مربوط به مسائل نکاح را ذکر کردند که سه مسئله از اين مسائل يازدهگانه مطرح شد. مسئله چهارم که تا حدودي طرح شد ولي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 101 (1395/02/05)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل سوم كتاب نكاح بعد از بيان اولياي عقد يازده مسئله ذکر کردند [1] که دو مسئله مبسوطاً بحث شد. يک مسئله از آن مسائل يازدهگانه مربوط به مسئله ولايت و اولياي عقد نيست، مسئله...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 100 (1395/02/01)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل سوم از فصول مربوط به نکاح دائم درباره اولياي عقد بود. اين فصل، سه بخش محوری داشت و دارد: يکي اينکه «الوليّ من هو؟» يکي اينکه «المولّيٰ عليه من هو؟» يکي اينکه «حدود الولاية ما هي؟». آن...
نمایش 251 - 255 از 353 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 71