مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 118 (1395/03/05)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل چهارم محرّمات نکاح را بازگو کردند، [1] فرمودند اسباب تحريم چندتاست: اول «نَسَب» است، کساني که منسوب به شخص هستند بر انسان حرام هستند. محرّمات از راه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 117 (1395/03/04)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بحث نکاح را در متن شرايع به سه بخش تقسيم کردند: بخش اول مربوط به نکاح دائم است، [1] بخش دوم مربوط به نکاح منقطع است، [2] بخش سوم مربوط...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 116 (1395/03/03)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در پايان فصل سوم بعد از بيان آن يازده مسئله، سه مسئله ديگر را طرح کردند که دو مسئله از اين مسائل سهگانه ارائه شد، مسئله سوم اين است: «الثالثة: إذا زوّج...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 115 (1395/03/01)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در شرايع بعد از آن يازده مسئله، سه مسئله را جداگانه مطرح کردند؛ ولي در المختصر النافع برخي از اين سه مسئله را در خلال آن مسائل يازدهگانه به جاي بعضي از آن مسائل ذکر کردند. ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 114 (1395/02/29)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم     مرحوم محقق در متن شرايع مسائل بيشتري را مطرح کردند که در المختصر النافع آنها را نياورده است؛ به عنوان نمونه در ذيل همين فصل سوم شرايع ، يازده مسئله را...
نمایش 251 - 255 از 367 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 74