نمایشگر دسته ای مطالب
ذبح با استيل
ذبح با استيل

آيا استيل از آهن است و ذبح حيوان و طيور با استيل چه
حكمي دارد؟

 ذبح حيوان (طائر و غير آن) با استيل جايز...