نمایشگر دسته ای مطالب
ذبح با استيل
آيا استيل از آهن است و ذبح حيوان و طيور با استيل چه حكمي دارد؟  ذبح حيوان (طائر و غير آن) با استيل جايز است.