نمایشگر دسته ای مطالب
احكام ميّت
شركت در تشييع و تدفين و نماز كسي كه خودكشي مي‌كند، چه حُكمي دارد؟  مورد سؤال اشكال ندارد. 1/11/81   آيا كفن و دفن غير مسلمان واجب است يا نه؟ در صورت وجوب بايد طبق آئين آنها باشد يا طبق دستور اسلام؟ در صورت نبودن هم...