نمایشگر دسته ای مطالب
احكام ميّت
احكام ميّت

شركت در تشييع و تدفين و نماز كسي كه خودكشي مي‌كند، چه حُكمي دارد؟

 مورد سؤال اشكال ندارد....