نمایشگر دسته ای مطالب
انحصار وراثت
انحصار وراثت

انحصار وراثت مربوط به مرحوم شدن پدري كه ورثه او عبارتند از: زوجه, مادر و فرزندان به شرح زير است:

وصيت و ارث
وصيت و ارث

شخصي قسمتي از اراضي کشاورزي خود را وصيت به ثلث مي‌کند و اين اراضي پس از مدتي به علت عدم دسترسي به آب، از قابليت بهره­برداري زراعي خارج مي­شود. وصي به ناچار آن را با ملک ديگر زراعي که درآمد...