نمایشگر دسته ای مطالب
احكام لقطه
احكام لقطه

اگر كسي مالي را پيدا كند كه : الف) قيمت آن كمتر از يك درهم است؛ ب) قيمت يك درهم يا بيش از يك درهم است؛ آيا مي‌تواند آن‌ها را تصاحب كند؟

1. [اگر...