نمایشگر دسته ای مطالب
مسائل رهن و اجاره
مسائل رهن و اجاره

اينجانب ضمانت شخصي‌ را در بانك به مبلغ شصت و سه ميليون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خويش را در بانك به رهن گذاشته‌ام و اكنون شخص وام گيرنده متواري‌ شده است و حقير چون نياز به سندِ مرهون دارم، حاضر به پرداخت مبلغ به بانك...