نمایشگر دسته ای مطالب
احكام وكالت
احكام وكالت

شخصي جهت فروش اتومبيل خود به كسي وكالت با حق توكيل غير مي‌دهد و وكيل نيز وكالت را به استناد حق توكيل، به ديگري تفويض و واگذار مي‌كند و در وكالت دوم تصريح مي‌نمايد «اقدام و امضاي وكيل، به منزله...