نمایشگر دسته ای مطالب
مضاربه
صورت مضاربه خدمت حضرتعالي تقديم مي‌شود آيا صحيح است يا خير؟ «عامل: آقاي....... فرزند.......... سرمايه‌گذار: آقاي .......... فرزند........... مبلغ........ سرمايه............ مدت معامله از تاريخ ............ تا تاريخ عامل متعهّد مي‌گردد...