نمایشگر دسته ای مطالب
مضاربه
مضاربه

صورت مضاربه خدمت حضرتعالي تقديم مي‌شود آيا صحيح است يا خير؟

«عامل: آقاي....... فرزند.......... سرمايه‌گذار: آقاي .......... فرزند........... مبلغ........ سرمايه............ مدت معامله از تاريخ...