نمایشگر دسته ای مطالب
مسائل زكات
مسائل زكات

آيا سكّه‌هاي بهار آزادي و امثال آن مصداق سكّه‌هاي مسكوك مشمول زكات مي‌باشد؟

سكّه بهار آزادي مشمول زكات نيست....