نمایشگر دسته ای مطالب
مسائل اجتهاد و تقليد
مسائل اجتهاد و تقليد

آيا تقليد، ياد گرفتن فتواي مجتهد است  و يا عمل به فتوا و يا اينكه صرفاً التزام است؟