نمایشگر دسته ای مطالب
مسائل اجتهاد و تقليد
آيا تقليد، ياد گرفتن فتواي مجتهد است  و يا عمل به فتوا و يا اينكه صرفاً التزام است؟ تقليد التزام به عمل است. بهمن 1388   آيا حضرتعالي‌ بقاء بر تقليد [از] مرجع ميّت را جايز مي‌‌دانيد؟  بقاء بر تقليد [از] ميّت، جايز...