نمایشگر دسته ای مطالب
احكام شهادت
احكام شهادت

اگر شخصي به عنوان شاهد يكي از طرفين دعوا در محضر دادگاه حاضر و اظهار دارد كه من نماز نمي‌خوانم، خدا را قبول ندارم و جزء گروهكها هستم آيا استماع شهادت چنين شاهدي محمل قانوني و شرعي دارد؟ و آيا...