نمایشگر دسته ای مطالب
احكام شهادت
اگر شخصي به عنوان شاهد يكي از طرفين دعوا در محضر دادگاه حاضر و اظهار دارد كه من نماز نمي‌خوانم، خدا را قبول ندارم و جزء گروهكها هستم آيا استماع شهادت چنين شاهدي محمل قانوني و شرعي دارد؟ و آيا سوگند دادن به كتاب مقدس قرآن جايز است؟ 1. شهادت شخص...