انحصار وراثت
انحصار وراثت مربوط به مرحوم شدن پدري كه ورثه او عبارتند از: زوجه, مادر و فرزندان به شرح زير است: دارايي آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد يك هشتم از اموال منقول و قيمت ابنيه و اشجار سهم همسر دائمي متوفي و مابقي...
وصيت و ارث
شخصي قسمتي از اراضي کشاورزي خود را وصيت به ثلث مي‌کند و اين اراضي پس از مدتي به علت عدم دسترسي به آب، از قابليت بهره­برداري زراعي خارج مي­شود. وصي به ناچار آن را با ملک ديگر زراعي که درآمد بيشتري دارد، با نظريهٴ دو کارشناس رسمي دادگستري معاوضه...