حكم رطوبت پس از بول و استبراء
 1. حكم رطوبتي‌ كه بعد از بول و عمل استبراء از انسان خارج مي‌شود چيست؟  2. چون فكر مي‌كنم كه اين رطوبت نجس است هر روز لباس‌هايم را آب مي‌كشم و براي نماز خودم را مي‌شويم؛ گاهي‌ هم كمتر به دستشويي‌ مي‌روم؛ اين باعث بيماري نيز برايم...
راه‌هاي ثبوت نجاست
در حكم به نجاست شي‌ء، يقين لازم است يا گمان غالب و ظاهر نيز كفايت مي‌كند؟  نجاست چيزي‌ با يقين، اطمينان، شهادت دو عادل، اخبارِ صاحب يد و استصحاب ثابت مي‌شود.
غساله آب قليل
آيا غساله آب قليل پاك است يا نجس؟ غساله آب قليل كه عين نجس را زايل مي‌كند نجس است و از آن غساله كه با خروجش محل  نجس پاك مي‌شود احتياطاً اجتناب شود.
پاكي عرق جنب از حلال
اگر فردي از راه حلال جنب شده باشد و عرق كند، لباس‌هايش نجس مي‌شود يا نه؟ عرق جنب از حلال، پاك است. 23/2/8٣
معناي طهارت معصومان(عليهم السلام)
آيا طبق آيه شريفة تطهير مي‌توان استدلال نمود كه معصومين(عليهم السلام) از هر گونه پليدي‌ و نجاست ظاهري‌ و باطني‌ حتي نجاست خون و...، پاك مي‌باشند؟  معصومان(عليهم السلام) از هر گناهي‌، اعم از كوچك و بزرگ، طاهرند. معناي‌ آية تطهير،...