حكم تماس با سي‌دي‌هاي قرآني
آيا مس سي‌دي‌هاي قرآني نيز مستلزم داشتن وضو است يا خير؟ مسّ سي‌دي‌هاي قرآني بدون وضو حرام نيست.   23/2/8٣  
حكم ممانعت جوهر خودكار در وضو
آيا جوهر خودكارهاي معمولي، مانع از آب وضو مي‌شود يا خير؟  اگر جِرم جوهر، مانع رسيدن آب وضو به محلّي كه بايد شسته شود باشد، وضو صحيح نيست و چنانچه جِرم آن برطرف شده و فقط رنگ آن باقي باشد، وضو صحيح است.   23/2/8٣