کالبد شکافی
آیا جهت کالبدشکافی به منظور انجام آزمایشات و پیشرفتهای علمی در صورت عدم دسترسی به اجساد غیر مسلمان می‌توان از اجساد بالغ، نابالغ و جنین مسلمان استفاده کرد؟      1. کالبد شکافی جسد مسلمان جهت صرف آموزش یا آزمایش جائز نیست. ...
تشريح جسد بدن مسلمان
اگر تيم پزشكي براي آزمايشها و تحقيقات پزشكي احتياج دارد كه قلب يا بعضي از اعضاي ميتي را از جسد جدا سازند و پس از رفع احتياج، اقدام به دفع آن كنند. الف) با توجه به مسلمان بودن ميّت، اقدام به اين كار جايز است؟ ب) دفن قلب و بعضي از اعضاي جسد...
احكام تشريح و پيوند
اگر تنها راه شناسايي‌ هويّت جسد مجهول‌الهويّه، قطع انگشتان هر دو دست و بازسازي‌ آثار انگشت وي‌ در آزمايشگاه جنايي‌ باشد، آيا دادگاه اجازه دستور به قطع انگشتان جسد را دارد؟ با توجه به اينكه شناسايي‌ هويّت جسد براي‌ رفع نگراني‌ و ترديد خانواده‌ها...