مصرف سيگار
آيا كشيدن سيگار چه در مكاني كه ديگري نيست يا در حضور ديگران كه از دود و بوي سيگار، اذيت مي‌شوند جايز است؟ سيگار كشيدن اگر موجب اعتيادِ ضررآور آن است جايز نيست و اگر سبب اعتياد نمي‌شود و براي استعمال كنندهٴ آن ضرر ندارد ليكن موجب آلودگي محيط...
مصرف انرژي
نظر به محدوديت ظرفيت توليد، پالايش و عرضه گاز طبيعي و مصرف بي رويه انرژي بخصوص گاز طبيعي در فصل زمستان توسط برخي از مشتركين محترم كه نهايتاً منجر به تعدّي به حقوق عمومي و سلب امكان بهره‌مندي عادلانه مجموعه مشتركين از نعمت خدادادي گاز طبيعي، بروز...
لقمه حرام
خانمي كه داراي حملي مي‌باشد و نسبت به آوردن لقمه حرام توسط شوهر به خانه قطع دارد اين خانم چه شيوه‌اي را در پيش گيرد تا اين نوزاد در رَحِم از اين قضيه صدمه نبيند؛ يا حداقل ضرر كمتري به او وارد شود؟ 1. در صورت قطع به حرام بودن عين مال استفاده از...
خوردن گوشت عقيقه
در خصوص گوشت عقيقه برادر و خواهر نسبت به يكديگر و فرزندان نسبت به پدر و مادر آيا هر يك از اينان مي‌توانند از گوشت عقيقه ديگري مصرف كنند و همچنين زن مي‌تواند از گوشت عقيقه پسر شوهرش بخورد چنان‌كه برخي از فقها اين موارد مصرف را مكروه دانستند؟ ...