بستن كراوات
آيا در شرايط كنوني استفاده از كروات جايز است؟ احتياط لازم ترك كراوات در شرايط كنوني است. 10/11/87
تعزير تارك حجاب
آيا حاكم شرع مي‌تواند زناني را كه در اجتماع يا انظار عمومي موي سرشان پيداست؛ يا زناني كه لباسي به تن دارند كه برجستگي‌هاي بدن را نشان مي‌دهد؛ يا زناني كه پوشش نا مناسب دارند؛ يا زناني كه آرايش كرده باشند؛ كيفر نمايد؟ اگر پاسخ مثبت است بنا به چه...
رعايت كردن حجاب زنان
آيا عرف مكان يا محل كار در ميزان حدود شرعي مقرر براي حجاب مؤثر مي‌باشد؟ براي مثال زنان عشاير كه موهايشان در سن و سال خاصي بافته شده بيرون است يا زنان جنوب ايران كه در عرف آنجا جوراب نمي‌پوشند يا زناني كه در هنگام كار در زمين كشاورزي مقداري از شلوار...
اشتغال بانوان و عدم مغایرت حفظ حجاب باعرف مکان سکونت
آيا عرف مكان يا محل كار در ميزان حدود شرعي مقرر براي حجاب موثر مي باشد؟ مثلا زنان عشايري که موهايشان در سن و سال خاصي بافته شده بيرون است يا زنان جنوب ايران که در عرف آنجا جوراب نمي پوشند يا زناني که در هنگام کار در زمين کشاورزي مقداري از شلوار خود...