خسارت‌هاي آبرويي
اگر كسي به ديگري تهمت بزند يا [از او] غيبت كند و امثال آن: در صورتي كه آن شخص مطّلع شده باشد، بايد او را به هر نحو راضي كند و طلب حلاليّت نمايد؛ و اگر مثلاً غيبت نموده ولي غيبت شونده مطّلع نباشد، گفتن به وي (مخصوصاً با فرض مفسده و ايذاي وي) لازم...
ديون مالي
كسي كه به ديگري بدهي دارد: اگر مبلغ معلوم و طلبكار معلوم است: آن را پرداخت مي‏كند؛ اگر مبلغ معلوم و طلبكار نامعلوم يا به او اصلاً دسترسي ندارد: رد مظالم مي‏دهد؛ اگر مبلغ نامعلوم و طلبكار معلوم است: بايد استرضاء يا مصالحه يا اگر...
ضمانت شركت پست
شركت پست كه با أخذ كارمزد و دادن رسيد عهده‌دار رساندن محموله‌اي جهت تحويل در شركت پست شهر مقصد شده است آيا در صورت فقدان و حيف و ميل محموله متعهدٌله، به دليل قصور و سهل‌انگاري كاركنان شركت پست (شهر مقصد) در قبال جبران ضرر و زيان متعهدٌله ضامن است...
ضمانت دانشجوي پزشكي
خانمي هستم 53 ساله، حدود 35 سال پيش به عنوان دانشجو، براي دورهٴ يادگيري، وارد بيمارستان شدم، خانم پرستاري به من آمپولي دادند و به جاي اينکه بگويند اين آمپول را بريز داخل سرم، گفتند بزن به سرم، من هم آمپول را به مخزن سرم تزريق کردم. بيمار ـ که دختر...
ضمانت پزشك
اگر پزشكي به اشتباه دارويي را تجويز نمايد و پرستار نيز بر اساس نسخه‌اي كه پزشك پيچيده دارو را به بيمار بخوراند و بيمار بر اثر خوردن دارو بميرد، آيا پزشك كه سبب تلف بوده ضامن است؛ يا پرستار كه مباشر تلف بوده؟ در صورتي كه پزشك ضامن باشد، دليل آن را...