حكم سلب حقّ طلاق از شوهر توسط زن
اگر زن حق طلاق را به هر ترتيب از شوهر گرفته باشد و در سند نكاح قيد گرديده باشد آيا الف: اين حق طلاق به طور مطلق است يا توكيل؟ يعني مي‌تواند مطلق باشد يا فقط به مفهوم توكيل است؟ ب: آيا زن مي‌تواند بدون اقامه دليل محكم و اثبات آن خود را هر زمان كه...
احكام طلاق
مرد و زن شيعي كه قانوناً و شرعاً همسر يكديگرند، توسط دادگاه خانواده پاكستان مطلّقه شدند در حالي كه مرد از اجراي اين صيغه ناراضي است، زيرا اين كار عذابي براي خانواده خود و همسرش است. آيا اين طلاق از نظر شريعت ما معتبر و اجراء شده محسوب مي‌شود؟ اگر...