حكم سلب حقّ طلاق از شوهر توسط زن
اگر زن حق طلاق را به هر ترتيب از شوهر گرفته باشد و در سند نكاح قيد گرديده باشد آيا الف: اين حق طلاق به طور مطلق است يا توكيل؟ يعني مي‌تواند مطلق باشد يا فقط به مفهوم توكيل است؟ ب: آيا زن مي‌تواند بدون اقامه دليل محكم و اثبات آن خود را هر زمان كه...
پرداخت ديه از بيت‌المال
آيا ديه جرح عمدي كه ضاربين ناشناس بعد از عمل ضرب و جرح عمدي متواري شوند و بعد از گذشت چندين ماه از ضاربين مذكور خبري به دست نيايد مي‌تواند همانند ديه قتل از بيت‌المال پرداخت شود يا نه؟ مجروح به جرح عمدي يا غيرعمدي سهمي در بيت‌المال ندارد,...
فروش ملك رهني
شخصي ملك خود را كه در رهن بانك بوده و به ديگري مي‌فروشد, بانك معامله را نه اجازه نموده و نه رد كرده و فقط اظهار داشته كه تنفيذ نمي‌نمايد. آيا عدم تنفيذ, دليل بر رد است يا اينكه رد بايد صراحتاً اعلام شود؟ مِلك رهن و منافع آن در مدت رهن متعلق...
خيار غبن
شخصي زميني را به شخص ديگري به عقد بيع صحيح شرعي و ثمن مشخص فروخته است. متأسفانه پس از گذشت پانزده سال از زمان انعقاد عقد بيع به استناد خيار غبن ادعاي فسخ بيع نموده است و دليلي بر جهل خود نسبت به غبن اعاده ننموده است. آيا از نظر شرعي چنين امري...
انحصار وراثت
انحصار وراثت مربوط به مرحوم شدن پدري كه ورثه او عبارتند از: زوجه, مادر و فرزندان به شرح زير است: دارايي آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد يك هشتم از اموال منقول و قيمت ابنيه و اشجار سهم همسر دائمي متوفي و مابقي...
نمایش 11 - 15 از 166 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 34