آرشیو مقالات
نكاتي پيرامون تفيسر قرآن كريم
بسم الله الرّحمن الرّحيم نكاتي پيرامون تفسير قرآن كريم [1] اختصاص بهره مندي از قرآن به پرهيزگاران يكم. قرآن مجيد، مظهر رحمت مطلق خداي رحمان است؛ ﴿الرّحمنُ ٭ عَلّم القرانَ﴾ ؛ [2] ليكن بهره‌مندان از آن فقط پرهيزگاران ‌ اند؛ ...
قرآن در قرآن
بسم اللّه الرحمن الرحيم   مظهريت انسان در همه اسماي جماليه و جلاليه الهي پروردگاري كه سراسر جهان امكان را آفريد، نشانهٴ جمال خويش را در پهنهٴ آفرينش ارائه داد كه هم به خلقت فراگير اشاره كرد: ﴿اللّه خالق كل شي ‌ ءٍ﴾ [1] و هم...
قرآن ـ فرقان ـ كتاب
بسم اللّه الرحمن الرحيم   مقدمه علمي كه در پيرامون قرآن بحث مي ‌ نمايد و موضوعش قرآن و محمول آن عوارض و اوصاف ذاتي قرآن است، تفسير ناميده مي ‌ شود و در علوم برهاني چاره ‌ اي جز موضوع حقيقي نيست تا محمولات پراكنده در اثر عروض ذاتي...
سيره تفسيري حضرت استاد
بسم الله الرّحمن الرّحيم و ايّاه نستعين   الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي جميع الأنبياء والمرسلين والأئمّة الهداة المهديّين؛ سيّما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحيّة والثناء، بهم نتولّي و من أعدائهم نتبرّء إلي...
سيرهٴ تفسيري استاد علامه طباطبايي (قدّس‌سرّه)
بسم اللّه الرحمن الرحيم   مقدمه                       تفسير قرآن كريم در گرو معرفت آن است و چون شناخت آن درجات گوناگوني دارد...
رسالت قرآن كريم
بسم اللّه الرحمن الرحيم   قرآن بهترين معرف خويش بهترين معرّف براي شرح اوصاف قرآن كريم، همانا خود قرآن مجيد است و اگر در سخنان عترت طاهره(عليهم ‌ السلام) توصيف قرآن مشهود است، باز به استناد خود قرآن حكيم است؛ ليكن بهره ‌ برداري از...
خطوط كلي رسالت قرآن
بسم اللّه الرحمن الرحيم و ايّاه نستعين   مقدمه فطري بودن حق شناسي و حق طلبي يكم. آنچه در آفرينش جان بشر تعبيه شد، گوهر گرانقدر حق ‌ شناسي و حق ‌ طلبي است و هرگز بطلان پذيري در ذات او عجين نشد؛ بلكه براي وي عارضي و تحميلي است؛...
تفسير قرآن به قرآن و بررسي اعتبار سنّت در تفسير
بسم اللّه الرحمن الرحيم وإياه نستعين   به منظور روشن شدن جايگاه تفسير قرآن به قرآن در قبال ساير روشهاي تفسيري و مقدار دخالت سنّت در آن و كيفيت جمع بين مناهج تفسير درايي و روايي و لزوم رعايت ترتيب آنها و حلّ برخي از تعارضهاي احتمالي،...
تفسير به رأي
بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين   پيرامون تفسير به رأي مطالبي مطرح است كه به برخي از آنها اشاره مي‏شود: لزوم بازگشت نظر تفسيري به امر بديهي يكم. تفسير به معناي روشن ساختن چيزي كه ضروري و هويدا نيست و به معناي پرده برداري...
تبيين متعلق باء در بسم اللّه الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين   مبرهن نبودن نظريه حرف جر نبودن(باء) بحث پيرامون تعيين متعلق باء در كلمهٴ «بسم اللّه...»، مبتني است بر آنچه معروف بين مفسران مي ‌ باشد كه لفظ «باء»، حرف جرّ است و مجموع جار و مجرور كلمه ‌ اند؛...
تأويل و تفسير
بسم الله الرحمن الرحيم   تأويل به معناي ارجاع در محدوده ماهيت تأويل به معناي ارجاع و برگرداندن، مفهوم جامعي است كه مصاديق فراوان دارد؛ گاهي ارجاع در محدودهٴ ماهيت يا مفهوم ذهني است كه در شناخت ماهوي چيزي، اعم از حدّ و رسم به كار...
اصول كلي شناخت قرآن
بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين           براي ورود در مباحث تفسيري و بهره جستن از قرآن، شناخت معيارها و اصول كلي لازم است كه در اين مقال بدانها پرداخته شده است: خداوند برترين معرف قرآن...
ادب نقد سيرهٴ تفسيري طبري
بسم الله الرحنم الرحيم   شرايط نقد کتاب و عقايد قلبي مؤلف مقدّمه نقد و بررسي مطالب هر كتاب، غير از تحقيق پيرامون آراء شخصي مؤلف آن است؛ زيرا براي اظهار نظر دربارهٴ مضمون هر نوشته‏اي صِرفِ ظهور لفظي و رعايت قواعد محاوره قوانين...