نماد و اسطوره
بسم اللّه الرحمن الرحيم و اياه نستعين   تقسيم نماد به حقيقي و اعتباري و احکام هريک 1. نماد به دو قسم حقيقي و اعتباري تقسيم مي‌شود. از موجود حقيقي به صورت نماد اعتباري مي‌توان استفاده كرد؛ يعني نماد اعتباري مي‌تواند وصف موجود...
نظام أحسن جهان هستي
بسم الله الرّحمن الرّحيم   مقدّمه باطل و هالک بودن ماسوي الله 1. چون خداوند سبحان هستي محض است و همه كمالها به هستي برمي‌گردد، بنابراين، خداي متعالي كمال صرف است و چون نيستي، شرّ و نقص است و همه نقصها به نيستي برمي‌گردد،...
مقدمه‌اي بر تبيين براهين اثبات خدا
بسم الله الرحمن الرحيم   مقدّمه زير بناي همه شئون جامعه انساني، اعتقاد اوست و پايه تمام اعتقادهاي الهي عقيده به وجود خداوند مي باشد و قصور يا تقصير در ادراك بعضي از مبادي تصوري يا تصديقي براهين اثبات واجب، مايه نقد يا سبب شك و ترديد...
قانون حركت در قرآن
بسم اللّه الرحمن الرحيم   چيزي كه روشن‌تر از هر نور و آشكارتر از هر ظهور است، همانا خداوند متعالي است؛ زيرا هر نوري، خواه ظاهري مانند شعاع خورشيد و نظاير آن و خواه باطني مانند پرتو خرد و وحي و...، آفريده ذات بيكران ايزد منّان است،...
شناخت‌شناسي
بسم الله الرحمن الرحيم جايگاه شناخت شناسي شناخت‌شناسي در مقام اثبات، بعد از بسياري از مسائل عقلي قرار دارد؛ زيرا مقدمات فراواني دارد كه بدون آنها تحصيل مسئله شناخت دشوار است، ولي از نظر ثبوت بر همه آنها مقدم است؛ زيرا تا نظريه معرفت حلّ...
نمایش 1 - 5 از 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3