نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مضاربه

صورت مضاربه خدمت حضرتعالي تقديم مي‌شود آيا صحيح است يا خير؟

«عامل: آقاي....... فرزند.......... سرمايه‌گذار: آقاي .......... فرزند........... مبلغ........ سرمايه............ مدت معامله از تاريخ ............ تا تاريخ

عامل متعهّد مي‌گردد سرمايه‌اي را كه سرمايه‌گذار در اختيارش قرار داده است را در كارهاي تجاري مصرف نمايد و از درآمد حاصله هر ماه مبلغ..... ريال علي‌الحساب به سرمايه‌گذار تحويل نمايد و عامل متعهّد مي‌گردد كه در پايان مدت تعيين شده درآمد حاصله را بررسي كند و در صورتي كه درآمد حاصله بيش از مقدار معيّن شده باشد، به سرمايه‌گذار تحويل دهد. طرفين با هم شرط كردند در صورت ضرر، عامل، ضرر را پرداخت مي‌كند و هيچ‌گونه ارتباطي به سرمايه‌گذار نخواهد داشت و در صورتي كه عامل نتواند در پايان حساب‌هايش را دقيقاً بررسي كند طرفين با هم مصالحه مي‌كنند.»

1. لازم است درصد سود معلوم باشد.

2. پرداخت مقداري به عنوان علي‌الحساب، گرچه در كيفيت تسليم كافي است، ولي اكتفاي به آن بدون تعيين درصد سود، كافي نيست.

3. شرط در ضمن عقد، گرچه تحمل خسارت باشد، نافذ است.

4. اگر مصالحهٴ مشروط غََرَري نباشد، صحيح است. 29/10/74