نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مسائل متفرقه ازدواج

زن شوهردار با مردي زنا نموده است و بعد از زنا از شوهر اوّلي طلاق گرفته و عدّه را هم مراعات كرده و جاهل به حكم بوده و توبه نموده و سپس به عقد فرد زاني درآمده است و الآن مدت چهار سال با هم زندگي مي‌كنند؛ حكم چيست؟

1. ليس في المسئلة دليل يعتد به للحرمة.

2. والأحوط هو الحرمة ولزوم التفرقة بين الزوجين.

3. يجوز لهما الرجوع إلي مَن يفتي بعدم الحرمة. 30/2/84

 

اگر زني در زمان عدّه با مردي ازدواج كند و بعد از گذشت زمان عدّه، دخول حاصل شود حكم مسئله از جهت حرمت ابدي و غير ابدي چيست؟

1. ازدواج با زني كه در عدّه مرد ديگري است در صورت علم به عدّه و علم به حرمت عقد در زمان عدّه موجب حرمت ابدي است.

2. ازدواج با زني كه در عدّه مرد ديگري است در صورت جهل به عدّه و جهل به حرمت عقد در زمان عدّه اگر قبل از گذشتن زمان عدّه آميزش جنسي واقع شود موجب حرمت ابدي است.

3. ازدواج با زني كه در عدّه مرد ديگر است در صورت جهل ياد شده اگر بعد از گذشت زمان عدّه آميزش شود موجب حرمت ابدي نيست ليكن عقد باطل است و بايد مجدداً عقد شود. 17/12/89

 

اگر مردي بر وقوع نزديكي مقر اما زن منكر باشد قول كدام يك از نظر شرعي مقبول و حجت است؟

1. احكامي كه بر دخول مترتب است و به زيان مرد است به استناد اقرار او ثابت مي‌شود.

2. احكامي كه بر دخول مترتب است و به سود مرد است به صرف ادّعاي وي ثابت نمي‌شود.

3. اگر بيّنه شرعي بر دخول اقامه شد تمام احكام آن چه به زيان مرد و چه به سود وي ثابت مي‌شود.

4. اگر بيّنه شرعي (شاهد عادل) اقامه نشد و زن كه منكر دخول است سوگند ياد كرد احكام مترتب بر دخول كه سودمند به حال مرد است نفي مي‌شود.  6/3/89