نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مجسمه‌سازي

ساخت، خريد و فروش، نگهداري‌ و نصب مجسمه‌هاي‌ داراي‌ صورت انساني‌، در معابر عمومي‌ و ميادين از نظر فقهي‌ چه حكمي‌ دارد؟ سؤال مذكور در فرض صورت حيواني‌ چه حكمي‌ دارد؟ نگهداري‌ مجسمه‌هاي‌ كوچك تزييني‌ به صورت انساني‌ يا حيواني‌ در منازل چه حكمي‌ دارد؟

1. ساختن مجسمه‌هاي‌ جاندار موجود بنا بر احتياط لازم، جايز نيست.

2. خريد و فروش و نگهداري‌ آن‌ها جايز است.

3. نصب آن‌ها در ميدان شهر، خلاف ادب اسلامي‌ است.  ٢٥/١٠/٨١

 

آموزش دادن و آموزش ديدن مجسمه‌سازي‌ چه حكمي‌ دارد؟

 صِرف آموزش دادن و آموزش ديدن، حرام نيست.  ٢٥/١٠/٨١