نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

كالبدشكافي

آيا جهت كالبدشكافي به منظور انجام آزمايشات و پيشرفتهاي علمي در صورت عدم دسترسي به اجساد غير مسلمان مي‌توان از اجساد بالغ، نابالغ و جنين مسلمان استفاده كرد؟

     1. كالبد شكافي جسد مسلمان جهت صرف آموزش يا آزمايش جائز نيست.

 2. در صورت ضرورت براي حفظ جان انسان محترم جايز است.  31/2/88