نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

قتل مرتد

أ. مجازات يا مسئوليت قاتلِ شخص مرتد در موارد ذيل چيست؟

مسلماني، عمداً مرتدي را به قتل برساند.

مرتدي، مرتد ديگر را عمداً به قتل برساند.

كافر ذمي، مرتدي را به قتل برساند.

در موارد فوق چنانچه قتل غيرعمد باشد، قاتل چه مسئوليتي دارد؟ آيا ديه‌اي براي مرتد ثابت است؟ در فرض ثبوت، مقدار آن را بيان فرماييد.

ب) آيا در صورت فوق فرقي بين اقسام مرتد و زن يا مرد بودن مرتد مي‌باشد يا خير؟

1. اگر مسلمان عمداً مرتدّي را بكشد، قصاص نمي‌شود.

2. اگر مسلمان عمداً مرتدّي را بدون اذن حاكم شرع بكشد، گناه كرده و تعزير مي‌شود.

3. اگر مرتد عمداً مرتدّي را بكشد، قصاص مي‌شود.

4. اگر كافر ذمّي عمداً مرتدّي را بكشد، قصاص مي‌شود.

5. اگر مسلمان به طور غيرعمد (اعم از شبه عمد يا خطاء) مرتدّي را بكشد، ديه ندارد.

6. قتل غيرعمدي مرتد ديه ندارد.

7. مهدورالدم بودن مرتد بايد به حكم حاكم شرع ثابت شود.

8. ترور مرتد، جايز نيست. 16/9/86