نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

فروش اموال بدون اذن موكل

اگر وكيلي كه اختيار فروش اموال موكلش را دارد بدون رعايت مصلحت موكلش, مال او او را به قيمت بسيار ارزان‌تر از قيمت بازار بفروشد, شرعاً وضعيت اين معامله چگونه است؟ (شرعاً معامله صحيح است يا غيرنافذ؟)

1ـ هر گاه وكيل, محدوده وكالت را رعايت نكرده و مصلحت موكّل را در نظر نداشت معامله او فضولي است نه توكيلي.

2ـ در معامله فضولي, مالك مي‌تواند آن را امضا كند چنان كه مي‌تواند آن را ابطال نمايد.

3ـ اگر به مشتري خسارت وارد شده باشد در صورتي كه او جاهل بوده است مي‌تواند به وكيل مراجعه كند. جوادي آملي 31/1/95