نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

ضمانت شركت پست

شركت پست كه با أخذ كارمزد و دادن رسيد عهده‌دار رساندن محموله‌اي جهت تحويل در شركت پست شهر مقصد شده است آيا در صورت فقدان و حيف و ميل محموله متعهدٌله، به دليل قصور و سهل‌انگاري كاركنان شركت پست (شهر مقصد) در قبال جبران ضرر و زيان متعهدٌله ضامن است يا خير؟

1. شركت پست در صورت تقصير و سهل‌انگاري عمدي ضامن است.

2. شركت مزبور در صورت عدم تقصير با پديد آمدن حوادث غير مترقّبه ضامن نيست. 10/11/87