نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

ضامن بودن اداره پست پس از اخذ کالا

Loading the player...
آيا شركت پست كه با اخذ كارمزد و دادن رسيد عهده‌دار و متعهد رساندن محموله‌اي جهت تحويل در شركت پست شهر مقصد شده است در صورت فقدان و حيف و ميل محموله متعهدله, به دليل قصور و سهل‌انگاري كاركنان شركت پست (شهر مقصد) در قبال جبران ضرر و زيان متعهدله ضامن است يا خير؟
جواب: 
۱: شركت پست در صورت تقصير و سهل‌انگاري عمدي ضامن است. 2: شركت مزبور در صورت عدم تقصير با پديد آمدن حوادث غير مترقّبه ضامن نيست.
جوادی آملی 10/11/1387