نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

سلب اختيار از متولّي وقف

اگر واقفي, شخص يا اشخاصي را اسماً يا وصفاً در متن وقفنامه متولي بر موقوفهٴ خود قرار دهد تا درآمد وقف را بر موارد خاصي مصرف نمايد و متولي براي هر موقوفه‌اي در يكي از بانك‌ها حسابي مستقل باز كرده تا با اموال خودش مخلوط نشود و سپس طبق نظر واقف به مصرف برساند آيا سازمان اوقاف يا هر نهاد ديگري براي ايجاد تمركز و تجميع درآمد موقوفات مي‌تواند متوليان را مجبور كند كه درآمد كل موقوفات در يك حساب متمركز كنند و از آن حساب با نظر اوقاف برداشت نموده و مصرف نمايند و عملاً اختيار را از متولي سلب نمايد, آيا چنين اقدامي مشروع است يا خير؟

  1. هر گونه تصرف در عين موقوفه يا منافع و انتفاعات آن بايد برابر وقف باشد نه خلاف آن.
  2. هر گونه تصرف در امور ياد شده در ماده يكم بايد توسط متولي شرعي آن باشد نه خارج از آن.
  3. دخالت سازمان اوقاف يا هر نهاد ديگر در موقوفه‌هاي داراي متولّي شرعي جايز نيست. جوادي آملي 25/2/95