نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

سبب‌هاي محرميت

دو پسرعموي‌ من و خواهر بزرگم شيرخورده مادربزرگم هستند. آيا فقط اين سه نفر با هم محرم‌اند يا همه فرزندان عمويم با خواهران و برادرانم محرم‌اند؟

1. دو پسرعمو با خواهر بزرگ شما كه همشيرند، محرم‌اند، و آن دو با خواهر بزرگ شما عمو و عمهٴ همه فرزندان محسوب مي‌شوند.

2. ساير پسرعموها با دخترعموها محرم نيستند و ازدواج آن‌ها با يكديگر جايز است.  ٢٤/٣/٧٤

 

در گذشته، پدرم براي‌ محرم شدن با زن‌دايي‌‌ام، دختر او را براي‌ چندساعت صيغه نمود. اكنون كه زن‌دايي‌‌ام از دنيا رفته، آيا ازدواج بنده با دختردايي‌‌ام
جايز است؟

1. دختري‌ كه به عقد پدر درآمد، گر چه موقت بوده است، بر پسر حرام است.

2. مردن مادر دختر تأثير ندارد.