نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

ديه قتل شِبه عمد

در قتل شبه عمدي كه قاتل فوت كرده اولياء دم به طرفيت ورثه قاتل (اولياء دم) دعوي طرح كردند و ورثه قاتل محكوم به پرداخت ديه از ماترك قاتل شدند لكن قاتل مالي ندارد با تحقيق و بررسي مشخص شد ورثه قاتل هم مال ندارند آيا مي‌شود ديه مقتول را از بيت‌المال پرداخت نمود؟ همچنين در صورتي كه ورثه قاتل مال داشته باشند تكليف به پرداخت ديه از مال خود دارند يا در هر صورت، وقتي كه قاتل مالي نداشت ديه بر بيت‌المال است؟

1. ديه شبه عمد بر قاتل است و در صورت عدم تمكن از اداي دين مي‌توان مقداري از زكات را از سهم غارمين به آن اختصاص داد.

2. در صورت عجز از تأديه ديه حكومت اسلامي بايد آن را از بيت‌المال بپردازد. 10/11/1387