نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

خيار غبن

شخصي زميني را به شخص ديگري به عقد بيع صحيح شرعي و ثمن مشخص فروخته است. متأسفانه پس از گذشت پانزده سال از زمان انعقاد عقد بيع به استناد خيار غبن ادعاي فسخ بيع نموده است و دليلي بر جهل خود نسبت به غبن اعاده ننموده است. آيا از نظر شرعي چنين امري امكان‌پذير است يا خير؟

1ـ خيار غبن با دو شرط ثابت مي‌شود: يكي اختلاف فاحش ثمن معامله با قيمت عادله روز و ديگري جهل فروشنده به اختلاف يادشده.

2ـ اگر مدّعي غبن نتواند در محكمهٴ عدل دو شرط مزبور را ثابت كند خيار غبن ندارد.

3ـ اگر در متن معامله هر گونه خيار متصوّر را ساقط كرده باشد خيار نخواهد داشت. جوادي آملي 30/1/95