نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

حكم قتل مجنون ادواري در حين جنون

1ـ «الف» با علم به اينكه «ب» دچار جنون ادواري است درصدد قتل عمدي برآمده و در فرصت مناسب كه «ب» دچار جنون ادواري گرديده, مرتكب قتل عمدي وي مي‌گردد. آيا در فرض سؤال قاتل قصاص مي‌گردد؟ 2ـ در فرض عدم تعلق قصاص, وضعيت ديه يا تعزير به چه صورت است؟

1ـ كسي كه قصاص نمي‌شود قتل او سبب قصاص نخواهد بود و چون مجنون اگر عمداً كسي را بكشد قصاص نمي‌شود بنابراين قتل او سبب قصاص نخواهد شد. 2ـ اگر عاقل, مجنون اطباقي يا ادواري در حال جنون را بكشد قصاص نمي‌شود. 3ـ اگر عاقل مجنون را در حال جنون بكشد بايد ديه را به وارث مقتول بپردازد. 4ـ در تمام موارد يادشده بايد با اذن نظام اسلامي باشد. جوادي آملي 31/1/95