نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

حكم سلب حقّ طلاق از شوهر توسط زن

اگر زن حق طلاق را به هر ترتيب از شوهر گرفته باشد و در سند نكاح قيد گرديده باشد آيا الف: اين حق طلاق به طور مطلق است يا توكيل؟ يعني مي‌تواند مطلق باشد يا فقط به مفهوم توكيل است؟

ب: آيا زن مي‌تواند بدون اقامه دليل محكم و اثبات آن خود را هر زمان كه مايل باشد مطلقه نمايد يا بايد دليل اقامه كند؟

1ـ زن نمي‌تواند حق طلاق را از مرد سلب كند.

2ـ مرد مي‌تواند حق طلاق را به نحو مباشرت يا تسبيب اِعمال كند.

3ـ اعمال حق طلاق به تسبيب اين است كه زن را وكيل طلاق كند.

4ـ توكيل حق طلاق گاهي مطلق است و زماني مشروط.

5ـ آنچه در عقدنامه نكاح ثبت است اِعمال حق طلاق است به توكيل.

6ـ برابر عقدنامه نكاح, زن وكيل مرد است به صورت مشروط نه مطلق.

7ـ شرط صحت طلاق زن از طرف اعتياد و ... آن است.

8ـ زن بدون شرط مذكور در عقدنامه هيچ وكالتي از طرف شوهر ندارد.

9ـ وكالت زن از طرف شوهر مي‌تواند اعم از مباشرت و تسبيب باشد.

10ـ در هيچ صورت ادّعاي زن نسبت به حصول شرط وكالت و نيز نسبت به وقوع طلاق بدون دليل معتبر حقوقي و قضايي اثر ندارد.

جوادي آملي 31/1/95