نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

تصرف در مال ديگري براي نجات انساني

انسان زنده‌اي كه از زير آوار بيرون آورده مي‌شود، بر اثر نخوردن غذا وغيره ( مثلا كودكي كه بر اثر نبود شير و دارو) ممكن است جان بدهد، آيا مي‌توان از مواد غذايي، دارو و وسايل ديگران بدون اذن آن‌ها براي نجات اين‌گونه افراد استفاده كرد؟ ضمانت مال به عهده چه كسي است؟

1. استفاده از اموال ياد شده در حال ضرورت جائز است.

2. ضمان آن به عهدهٴ مصدوم يا ولي اوست مگر آنكه سازمانِ متعهدِ به امداد بودجه‌اي براي اينگونه هزينه‌ها داشته باشد. 1/3/88

 

اگر نجات انسان مشروط به تخريب با استفاده از اموال ديگران باشد، ضامن اموال كيست؟ اگر امدادگر ضامن باشد ممكن است در خيلي از موارد به همين علت از نجات مصدوم خودداري كند تكليف چيست؟

اگر گرفتار شدن كسي كه نجات او متوقف بر اتلاف مال ديگري باشد بر اثر جنايت عمدي خود بود آن شخص گرفتار ضامن است و اگر بر اثر حوادث طبيعي و غير اختياري بود حكومت اسلامي ضامن است.