نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

تشريح جسد بدن مسلمان

اگر تيم پزشكي براي آزمايشها و تحقيقات پزشكي احتياج دارد كه قلب يا بعضي از اعضاي ميتي را از جسد جدا سازند و پس از رفع احتياج، اقدام به دفع آن كنند.

الف) با توجه به مسلمان بودن ميّت، اقدام به اين كار جايز است؟

ب) دفن قلب و بعضي از اعضاي جسد جداي از بدن ميت جايز است؟

   1. تشريح جسد مسلمان جائز نيست مگر در صورت انحصار و ضرورت مانند حفظ حيات انسان محترم يا كشف مطالب علمي كه تأمين سلامت جامعه وابسته به آن است.

2. دفن اجزاء در كنار بدن ميت لازم و در صورت عسر و حرج جداگانه دفن شود. 31/2/88