نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

ترجيح در امدادرساني

آيا در وجوب امداد و نجات مصدومين تفاوتي بين مسلمان و غير مسلمان وجود دارد؟

1. امداد مسلمان بر امداد غير مسلمان مقدم است. 31/2/88

 

در مقام تزاحم امداد، ترجيح با چه مصدوميني مي‌باشد؟ و معيارهاي ترجيح چيست؟

1. اسلام بر كفر، عدل بر فسق، علم بر جهل، خدمت بر خيانت و .... سبب ترجيح در موارد تزاحم‌اند.

2. امداد اعلم بر امداد عالم، امداد اَعْدل بر امداد عادل، امداد اتقي بر امداد تقّي رجحان دارد.