نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

احكام تشريح و پيوند

اگر تنها راه شناسايي‌ هويّت جسد مجهول‌الهويّه، قطع انگشتان هر دو دست و بازسازي‌ آثار انگشت وي‌ در آزمايشگاه جنايي‌ باشد، آيا دادگاه اجازه دستور به قطع انگشتان جسد را دارد؟ با توجه به اينكه شناسايي‌ هويّت جسد براي‌ رفع نگراني‌ و ترديد خانواده‌ها لازم است، آيا وجود و عدم وجود مدّعي‌ براي‌ جسد يا اجازه و عدم اجازه بستگان متوفّا تأثيري‌ در حكم دارد؟

     1. قطع انگشت ميّت مؤمن حرام است.

     2. در صورت ضرورتِ احراز هويّت و انحصار راه شناسايي‌، جايز است.

3. قطع مزبور با نظارت وليّ ميّت، اولي‌ است.  ١٨/٧/٨١