شناسه : 20843207

یزد


یزد ـ خیابان شهید مطهری ـ  روبروی کارخانه اقبال ـ  حسینیه بیت الاحزان تلفن: 03536279925 ـ 03536279926  

یزد ـ خیابان شهید مطهری ـ  روبروی کارخانه اقبال ـ  حسینیه بیت الاحزان تلفن: 03536279925 ـ 03536279926