ماه شعبان، ماه رحمت پروردگار

شب و روز ماه شعبان با عبادت پيغمبر(ص) زينت گرفت، يعني سنّت و عادت مستمرّ او اين بود كه شب‌ها را زنده‌ نگه می‌داشت و روزها را روزه می‌گرفت، و لذا این پیامبر است که اين ماه را ماه رحمت كرده است... اين ماهي است كه شبش، روزش، سحرش، بين‌‌الطّلوعينش، صبحش، عصرش، ظهرش محفوف به رحمت است

درس اخلاق 91/4/1